Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Правилник о начину доставе документације јавних предузећа Скупштини и Градском већу
Одлука о организацији градске управе града Пирота
Измена и допуна Одлуке о организацији Градске управе
Одлука о месним заједницама
Одлука о матичним подручјима на територији града Пирота                                                            
Пословник Скупштине града Пирота
Пословник о раду женске одборничке мреже у Скупштини Града Пирота
Правилник о безбедности ИКТ система Града Пирота
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у градској Управи Пирота
Одлука о измени Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја града Пирота - 27.04.2015.

Одлука о измени и допуни Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Пирот" - 29.04.2015.

Одлука о проглашењу Дана жалости - 05.05.2015.

Одлука о максималном броју запослених

Елаборат о оправданости за пројекте економског развоја – објекат у функцији

реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој

Решење - Привремени заступник

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града пирота

Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из будзета Града Пирота за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса

Процена ризика од катастрофа града Пирота

Инструкција за спровођење процедуре за унапређење ефикасности и увођење стандарда при спровођењу административних поступака у градској управи града Пирота

Одлуку о успостављању ЈУМ у Градској управи града Пирота

Правилник о поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета

Решење о прекиду изборних радњи
Правилник о уређењу поступка јавне набавке унутар органа града Пирот
Правилник о нацину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун Извршења буџета града Пирота у 2020.
Одлука о градским административним таксама
Одлука о поступку и начину спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката из надлежности града Пирота
Упутство о поступку израде и доставе градском већу и скупштини града годишњег програма рада и извештаја о реализацији програма рада установа чији је оснивач град Пирот
Joomla templates by Joomlashine