Сертификована општина са повољним пословним окружењем

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2024. године рок за уплату обавезе за други квартал пореза на имовину.

Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања пореза на имовину у висини обавезе за последње тромесечје претходне фискалне године све до добијања решења о утврђивању пореза за текућу фискалну годину.

Порески обвезници који су добили решења за порез на имовину за 2024. годину платиће други квартал у износу по решењу за текућу 2024. годину, а уколико постоји разлика за уплату између утврђеног пореза решењем за текућу годину и аконтационо плаћеног пореза на имовину, обавеза је да се разлика плати у року од 15 дана од дана
достављања решења за порез на имовину.
 

Попуњавање и подношење пореске пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине - Образац 1 (2024)

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКО такса)

УПЛАТА ЧЕТВРТОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2023. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Локалној пореској администрацији (шалтер бр.5 и 6), сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

УПЛАТА ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2023. године рок за уплату обавезе за трећи квартал пореза на имовину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за трећи квартал 2023. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2022. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате која тренутно износи од 16,5% због кашњења у плаћању, као и покретање принудне наплате.

 

Референтна каматна стопа НБС (13.07.2023.)

Обавештење за пореске обвезнике- еСандуче

Референтна каматна стопа НБС (08.06.2023.)

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2023. године рок за уплату обавезе за други квартал пореза на имовину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за други квартал 2023. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2022. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање принудне наплате.

 

Референтна каматна стопа НБС (06.04.2023.)

Референтна каматна стопа НБС (09.03.2023.)

Референтна каматна стопа НБС (09.02.2023.)

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2023. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за први квартал 2023. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2022. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Локалној пореској администрацији (шалтер бр.5 и 6), сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

Референтна каматна стопа-АКТИВНЕ ПРОМЕНЕ1(12.01.2023.)

Референтна каматна стопа НБС (08.12.2022.)

Референтна каматна стопа-АКТИВНЕ ПРОМЕНЕ1(10.11.2022.)

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПИРОТ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2022. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Локалној пореској администрацији (шалтер бр. 5 и 6), сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 
Референтна каматна стопа НБС (11.10.2022.)
Референтна каматна стопа НБС (09.09.2022.)
Референтна каматна стопа НБС (12.08.2022.)

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ: Рок за уплату пореза на имовину за трећи квартал - 15. август

Локална пореска администрација подсећа да је рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину за пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, 15. август.

Порез на имовину плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, према, Закону о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр.26/2001, „Сл лист СРЈ“бр.42/2002 – одлука СУС и „Сл гласник РС“, 80/2002,80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014-др.закон,95/2018, 99/2018-одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021).

 
Референтна каматна стопа НБС (15.07.2022.)

НОВА УСЛУГА "еУВЕРЕЊЕ" НА ПОРТАЛУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - лпа.гов.рс

Грађанима је омогућено да путем нове услуге еУверење на порталу локалне пореске администрације добију електронско уверење да су, рецимо измирили пореске обавезе везане за порез на имовину, без одласка на шалтере, као и остале врсте уверења за различите намене.

Путем портала ЛПА, физичка лица, предузетници и правна лица могу да поднесу захтев за добијање овог уверења, а електронски документ могу да преузму или на порталу ЛПА или у свом еСандучету на порталу еУправа.

Како до еУверења:

1. Потребно је да будете регистрован корисник на потралу еУправа високим нивоом поузданости (квалификованим електронским сертификатом у клауду, на картици или УСБ токену);

2. Из менија изаберите опцију Уверења и попуните податке;

3. Уколико сврха издавања овог уверења захтева плаћање административне таксе, то можете урадити електронски на порталу ЛПА;

4. Након подношења захтева, локална пореска администрација има рок од 8 дана да Вам изда електронско уверење, које можете преузети или на порталу ЛПА или у свом еСандучету на потралу еУправа.

 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ: Рок за уплату пореза на имовину за други квартал - 16. мај

Локална пореска администрација подсећа да је рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину за пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, 16. мај.

Порез на имовину плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, према, Закону о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр.26/2001, „Сл лист СРЈ“бр.42/2002 – одлука СУС и „Сл гласник РС“, 80/2002,80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014-др.закон,95/2018, 99/2018-одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021).

 
Рок за плаћање прве рате пореза 14. фебруар 2022. године
Провера пореза - Упутство
Референтна каматна стопа НБС

Позив

Локална пореска администрација позива све пореске обвезнике који за наслеђену имовину нису у законском року поднели пореске пријаве а и даље измирују своје обавезе на име умрлих лица (осим оних који су код Јавних бележника завршили оставински поступак и поднели пореске пријаве), да у што краћем року поднесу исте са пратећом документацијом којом доказују право својине (решење о наслеђивању, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.). У супротном, ЛПА ће бити принуђена да предузме све Законом прописане санкције.
За све информације обратити се на шалтеру бр.4 у Градском услужном центру, на тел: 010/305-572 и 305-573, или на емаил: пореска@пирот.рс

 

Уплата прве кварталне обавезе пореза на имовину за 2021. годину

Локална пореска администрација Градске управе Пирот, обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. фебруар 2021. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину. Обвезници плаћају износ у висини последње кварталне обавеза по решењу из 2020.године.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, која тренутно износи 11,00%.

Све информације о висини дуга, као и друге информације, порески обвезници могу добити у Услужном центру, шалтери 3 и 4, зграда Градске упрве Пирот, ул.Српских владара бр.82, путем е-маил адресе: пореска@пирот.рс или уколико су регистровани као корисници услуга Е-Грађанин путем портала Јединтвени информациони систем - хттпс://лпа.гов.рс/јиспортал/

 

Обавештење за пореске обвезнике

Локална пореска администрација обавештава све пореске обвезнике који не воде пословне књиге да по најновијој измени Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр.144/2020) имају рок до 31.01.2021.г. да поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се, у складу са законом, разврставају у другачију групу у односу на групу у коју су биле разврстане за сврху утврђивања пореза на имовину за 2020.годину, ако о томе нису садржани подаци у поднетој пореској пријави или подацима о врсти непокретности које јавни бележник доставља органу ЈЛС. Овде се пре свега мисли на помоћне објекте (самостални објекти који не служе за становање) који су до сада били опорезивани као куће за становање или пословни објекти.

Без доказа достављених уз пријаву, ЛПА неће исте ни разматрати, а као докази могу се приложити следећа документа: пројектно техничка документација, орто-фото снимци и сл.

Локална пореска админситрација
дана 11.01.2021.г.

 

Упутство за wеб кориснике Портала лпа.гов.рс

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ: Рок за уплату пореза на имовину за трећи квартал - 14. август

Лоаклана пореска администрација подсећа да је рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину за пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица је 14. август.

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја, према Закону о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС и 86/2019).

 

Од данас грађани Пирота Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

Град Пирот, 13.07.2020. године - Грађани Пирота који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.
Прве институције јавне управе које су почеле да достављају електронска решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину грађанима путем електронске доставе (еДостава) у електронско сандуче су локалне пореске администрације. Наиме, сви грађани регистровани корисници Портала еУправа аутоматски ће добијати решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину у електронско сандуче. Електронски документ могу преузети у електронском сандучићу у року од 15 дана, а уколико га не преузму у наведеном року, сматраће се да је достава извршена. Они грађани који нису корисници Портала еУправа настављају своја пореска решења да добијају на стандардни начин – преко јавног поштанског оператора.
Електронска достава докумената (еДостава) у електронски сандучић омогућава брзу, једноставну, поуздану и бесплатну доставу решења, докумената и обавештења грађанима Србије од стране јавне управе. Коришћењем ове услуге и грађанима и јавној управи у сваком тренутку доступан је статус послатих електронских докумената.

 

Обавештење у вези подношења пријаве за ЕКО НАКНАДУ


Обавештавају се сва правна лица и предузетници који обављају одређене активности које утичу на животну средину да 31.07.2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.
Од суботе, 18.07.2020. године, на Порталу ЛПА (лпа.гов.рс) биће омогућено ектронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020.годину.

Подсећамо обвезнике да је плаћање еко таксе уређено Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.
Критеријум за одређивање активности које имају негативан утицај на животну средину је претежна делатност:
 -  она која је регистрована у АПР
 - она чијим је обављањем правно лице или предузетник остварио највише прихода у претходној години.
У Прилогу Уредбе можете видети да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину, као и прописану висину износа накнаде.
Колику таксу ћете плаћати осим од делатности, зависи и од тога да ли сте класификовани као велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник. На основу ова два параметра, јединица локалне самоуправе решењем утврђује износ накнаде, која се плаћа у једнаким месечним ратама, у року од 15 дана по истеку месеца.
Све информације обвезници могу добити путем е-маила: пореска@пирот.рс или на сл.телефоне:  305-574 и 305-570.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ГУ ПИРОТ

Нове пореске мере које се примењују за време ванредног стања Ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 у циљу повећања ликвидности пореских обвезника, Влада Републике Србије је утврдила пореске мере за време ванредног стања.
Мере су утврђене Уредбом о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (у даљем тексту: Уредба), која је објављена у “Сл. гласнику РС”, бр. 38/20 и која је ступила на снагу даном објављивања, тј. 20. марта 2020. године.

Уредбом су прописане следеће пореске мере:

За време ванредног стања неће се по службеној дужности поништавати споразуми, односно укидати решења о одлагању плаћања дугованог пореза и неће се неплаћени порески дуг наплаћивати
Према члану 2. став 1. Уредбе, према пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза, за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7–9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА), почев од рате која је доспевала у марту 2020. године.

Сагласно ставу 2. члана 2. Уредбе, Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. ЗПППА. Дакле, за време ванредног стања пореском обвезнику коме је одложено плаћање дугованог пореза а који се, почев од рате која доспева у марту  2020. године, не придржава рокова плаћања истог или у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа неће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг неће наплаћивати нити из средстава обезбеђења нити у поступку принудне наплате, при чему се на тај порески дуг у наведеном периоду не обрачунава ни камата.

Каматна стопа за неблаговремено плаћање јавних прихода смањена је за 10 процентних поена.

Сагласно члану 3. Уредбе пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, која тренутно износи 1,75%.

Према општим одредбама о камати из члана 75. ЗПППА, на износе мање или више плаћених јавних прихода обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

Дакле, за време ванредног стања на износе мање или више плаћених јавних прихода обрачунава се и плаћа камата, али  по стопи која је смањена за 10 процентних поена.

За све информације и захтеве порески обвезници - физицка лица могу се обратити путем маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на тел.010/305-578 и 010/305-580, а сва правна лица и предузетници путем маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Уплата прве кварталне обавезе пореза на имовину за 2020. годину.

Обавештење од 01.01.2020. о пореским пријавама

 Извештај са јавне расправе

 

 Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Локална пореска администрација Градске управе Пирот, обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2019. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Све информације о висини дуга, као и друге информације, порески обвезници могу добити у Услужном центру, шалтери 3 и 4, зграда Градске упрве Пирот, ул.Српских владара бр.82, путем е-маил адресе: пореска@пирот.рс или преко портала Јединтвени информациони систем - хттпс://лпа.гов.рс/јиспортал/


 
 На основу Одлуке о поступку и начину спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката из надлежности Града Пирота („Сл.лист града Ниша“, бр.55/19), Град Пирот упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.ГОДИНУ И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Град Пирот, Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије - Локална пореска администрација позива заинтересоване грађане, органе, организације, удружења, установе, стручну и осталу јавност, да се укључе у расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена за утврђивање основице пореза на имовину за 2020.годину и Нацрта Одлуке о боравишној такси.

Јавна расправа одржаће се 12.11.2019.године од 10-11х у просторијама свечане сале Градске управе Пирот, ул.Српских владара бр.82, Пирот.

Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена за утврђивање основице пореза на имовину за 2020.годину и Нацрт Одлуке о боравишној такси објављени су и на интернет страници Града Пирота – www.пирот.рс, у делу Локална пореска администрација - Обавештења.


Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Локална пореска администрација, 18300 Пирот, ул.Српских владара бр.82, непосредно преко писарнице Градске управе града Пирота или електронском поштом на адресу: пореска@пирот.рс. Контакт особа: Снежана Рајковић. Рок за предају истих је 12.11.2019.године.

 
Одлука о боравишној такси
Одлука о утврђивању просечне цене по м2 за 2020. годину

 

Извештај о одржаној јавној трибини у МЗ Трњана дана 04.07.2019. године

ГРАД ПИРОТ – ТРИБИНА О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА НАПЛАЋЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Град Пирот – Градска управа Пирот, обавештава грађане села Трњана да ће се у четвртак, дана 04.07.2019.године са почетком у 12:00 сати у просторијама МЗ Трњана, одржати трибина на тему „Укључивање грађана у процес одлучивања о трошењу средстава прикупљених од наплате пореза на имовину“.  
Трибина се организује у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину„ у који је укључен и град Пирот.
Програм финансира влада Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством за финансије и Сталном конференцијом градова и општина, а спроводи Хелветас Сwисс Интерцооператион СРБ, кроз активно учешће локалне самоуправе.            
С обзиром на значај теме, очекује се да ће грађани препознати своју улогу у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину и активно учествовати на најављеној трибини.

У Пироту, дана 01.07.2019.године

 

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

Обавештење за грађане у вези кампање “ДА се упоЗНАМО”

Закон о локалној самоуправи обавезује градске власти да до краја 2018. године директније укључе грађане у рад локалне самоуправе. Због тога је Швајцарска агенција за развој покренула кампању “ДА се упоЗНАМО” која има за циљ подизање свести грађана о важности транспарентног управљања јавним финансијама на националном и локалном нивоу.

Како грађани доприносе општинском буџету кроз порезе, таксе и накнаде, сада имају и прилику да се директније укључе у рад локалне самоуправе кроз учешће у раду саветодавних тела скупштине, учешће у јавним расправама, кроз анкете, писање петиција, примедби и сугестија. Укључивањем у планирање буџета утичемо на приоритете у његовом трошењу, а редовним измиривањем пореских обавеза доприносимо да буџет буде већи.


И Град Пирот је препознао значај ове кампање, те Одељење за привреду и финансије Градске управе Пирот, користи прилику да грађане обавести да сва питања, примедбе и сугестије везане за порез на имовину и партиципативно буџетирање могу упутити на следећи начин:

  • порез на имовину, контакт особа Снежана Рајковић, е-маил адреса пореска@пирот.рс, лично у канцеларији бр.70 (приземље) или путем телефона 305-570, 
  • партиципативно буџетирање, контакт особа Елизабета Јеленковић, е-маил адреса елизабета.јеленковиц@пирот.рс, лично у канцеларији бр.40 (ИИИ спрат), или путем телефона 305-540.
 

 

 

 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ: 14. август 2018. године рок за уплату треће рате пореза

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину за пореске

обвезнике било да су физичка лица, предузетници или правна лица је 14. август 2018. године.

Благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане казне.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежној Локалној пореској

администрацији на шалтеру 3 и 4 у Услужном центру у Градској управи Пирот.


Снежана Рајковић

Шеф Одсека Локалне пореске администрације

Град Пирот

Градска управа Пирот

 
Обавештење о издавању годишњих решења за 2018. годину
Обавештење о подношењу захтева за одлагање дугованог пореза (30.03.2016.)
Обавештење за август 2015.                                                          
Списак неуручених решења

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine