Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градска управа је образована као јединствени орган.
Градском управом као јединственим органом руководи начелник Градске управе.
Начелника Градске управе поставља Градско веће на основу јавног огласа, на 5 година.
Начелник Градске управе Пирот је Саша Јовановић, дипломирани правник.
Заменик начелника Градске управе Пирот је Небојша Ристић, дипломирани правник.Надлежност Градске  управе:

1.    припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће;
2.    извршава одлуке и друге акте Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа;
3.    решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
4.    обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града;
5.    извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
6.    обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће;

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine