Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.

Циљ израде Стратегије развоја је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Кроз процесе израде Стратегије развоја промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и  научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.    

УПИТНИК О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА И ОПШТИНА БАБУШНИЦА, ДИМИТРОВГРАД И БЕЛА ПАЛАНКА

Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим аспектима квалитета живота на територији на којој живе. 

Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.    

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 13.01.2023. 

Упитник за грађане и грађанке 
Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
Решење о образовању Савета за развој урбаног подручја
Решење о радној групи

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕМАТСКИХ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград, одржани су 1. и 2. фебруара 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтеросаваних страна дискусија је обухватила следеће теме:

• Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза

• Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност

• Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)

• Друштвено благостање - запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације

• Управљање развојем 

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне СWОТ анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази СWОТ анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.  

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединциа, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.

 

РАДИОНИЦА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРА

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 4. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује СWОТ анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова,

затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима. Радионици су присуствовали чланови радне групе за израду стратегије као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.

 

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Пирота и не одражава нужно ставове Европске уније.

Joomla templates by Joomlashine